Xingjian: Monday is... a piece of cake
Xingjian: Monday is... a piece of cake
Xingjian: another night shot of the KAWS: Holiday
Xingjian: Atlas bar
Xingjian: Atlas bar
Xingjian: rising sun
Xingjian: rising sun
Xingjian: female copper-throated sunbird
Xingjian: female copper-throated sunbird
Xingjian: female copper-throated sunbird
Xingjian: Atlas Bar
Xingjian: Atlas Bar
Xingjian: sleepy Marine Terrace Town
Xingjian: sleepy Marine Terrace Town
Xingjian: Lux bokeh
Xingjian: sunrise at Pasir Ris Beach
Xingjian: sunrise at Pasir Ris Beach
Xingjian: what a vain pot :)
Xingjian: what a vain pot :)
Xingjian: what a vain pot :)
Xingjian: what a vain pot :)
Xingjian: male copper-throated sunbird preening
Xingjian: having a smoke
Xingjian: playing chess
Xingjian: male copper-throated sunbird
Xingjian: male copper-throated sunbird