kathyleephotos1: The Best View
kathyleephotos1: The Stutzman's
kathyleephotos1: Paint It Red
kathyleephotos1: Macro Mondays Fill the Frame
kathyleephotos1: Holmes County bike & buggy trail
kathyleephotos1: Bikes & Buggies
kathyleephotos1: The Red Bridge
kathyleephotos1: The Red Arch Bridge
kathyleephotos1: Polka dotted
kathyleephotos1: Seeing Dots
kathyleephotos1: The View
kathyleephotos1: The Neon Museum
kathyleephotos1: Neon Museum
kathyleephotos1: Macro Mondays Wabi-Sabi
kathyleephotos1: Bygone Days
kathyleephotos1: Mausoleum Row
kathyleephotos1: Memorial Chapel
kathyleephotos1: The Door
kathyleephotos1: Birch Tree Alle'e
kathyleephotos1: Passing Fancy
kathyleephotos1: Stan Hywet Grounds
kathyleephotos1: Stan Hywet Hall & Gardens
kathyleephotos1: Macro Mondays Silver or Gold
kathyleephotos1: Macro Mondays Silver or Gold
kathyleephotos1: Ireland's Countryside
kathyleephotos1: Close Encounters
kathyleephotos1: An Irish Pub
kathyleephotos1: An Irish Wedding