kathyleephotos1: Edgewater Park Lake Erie
kathyleephotos1: Edgewater Beach
kathyleephotos1: Edgewater Park
kathyleephotos1: Macro Mondays String
kathyleephotos1: A Splash of Color
kathyleephotos1: Feeling Octoberish
kathyleephotos1: Good Natured
kathyleephotos1: Haydn Hall
kathyleephotos1: Sun Days
kathyleephotos1: Macro Mondays Hooks
kathyleephotos1: Macro Mondays Hooks
kathyleephotos1: Stand By Mee
kathyleephotos1: Fog Rolling In
kathyleephotos1: A Sneak Peak
kathyleephotos1: Early Morning Fog Lifting
kathyleephotos1: Early Morning Fog
kathyleephotos1: Macro Mondays Paper
kathyleephotos1: Macro Mondays Paper
kathyleephotos1: A Touch of Home
kathyleephotos1: Force of Nature
kathyleephotos1: Free Spirit
kathyleephotos1: A Night Ride
kathyleephotos1: Macro Mondays Dutch Angle
kathyleephotos1: Going Down, Way Down
kathyleephotos1: Beautiful Frame
kathyleephotos1: Balanced
kathyleephotos1: Standing Tall
kathyleephotos1: Macro Mondays pouches