A. Yousuf Kurniawan: Only watching
A. Yousuf Kurniawan: Not for sale
A. Yousuf Kurniawan: Happy mudik
A. Yousuf Kurniawan: Little chat in Rainbow Village
A. Yousuf Kurniawan: Morning bath
A. Yousuf Kurniawan: A morning in Arut River
A. Yousuf Kurniawan: A seller in a morning market
A. Yousuf Kurniawan: Little waiting
A. Yousuf Kurniawan: Construction
A. Yousuf Kurniawan: Family mudik
A. Yousuf Kurniawan: Human and development
A. Yousuf Kurniawan: Different style of mudik
A. Yousuf Kurniawan: Young and old one do Mudik
A. Yousuf Kurniawan: The iPhone I could afford
A. Yousuf Kurniawan: Toddler during Mudik
A. Yousuf Kurniawan: Mudik with a baby
A. Yousuf Kurniawan: A little angel dance
A. Yousuf Kurniawan: Congretional prayer
A. Yousuf Kurniawan: Line of sunrise
A. Yousuf Kurniawan: On one afternoon
A. Yousuf Kurniawan: Layer of prayer
A. Yousuf Kurniawan: Face to face
A. Yousuf Kurniawan: Shimmering silhouette
A. Yousuf Kurniawan: Hide and seek
A. Yousuf Kurniawan: Silvering silhouette
A. Yousuf Kurniawan: Waiting guest
A. Yousuf Kurniawan: Act of photographers