A. Yousuf Kurniawan: An ordinary family
A. Yousuf Kurniawan: Smile in a gap
A. Yousuf Kurniawan: Photographers
A. Yousuf Kurniawan: Across generations
A. Yousuf Kurniawan: Solitary examinee
A. Yousuf Kurniawan: A little rebel
A. Yousuf Kurniawan: A group of miner
A. Yousuf Kurniawan: Far away miner
A. Yousuf Kurniawan: Portrait in the rain
A. Yousuf Kurniawan: Looking for a grain of diamond
A. Yousuf Kurniawan: Immersed Miner
A. Yousuf Kurniawan: Relaxing swing
A. Yousuf Kurniawan: A shot with style
A. Yousuf Kurniawan: Soil-stone separator in semi-traditional diamond mining site
A. Yousuf Kurniawan: Under the cloth
A. Yousuf Kurniawan: Bamboo cave
A. Yousuf Kurniawan: A couple of couples
A. Yousuf Kurniawan: A woman and flags
A. Yousuf Kurniawan: Behind the mask
A. Yousuf Kurniawan: Fruit seller
A. Yousuf Kurniawan: An ornamental canoe