Edmund Tan.: Ancient Siam
Edmund Tan.: Ancient Siam
Edmund Tan.: Ancient Siam
Edmund Tan.: Ancient Siam
Edmund Tan.: Phra That Bang Nong Khai
Edmund Tan.: Dazzling
Edmund Tan.: The Grand Hall of Wat Maha That Sukhothai
Edmund Tan.: The Grand Hall of Wat Maha That Sukhothai
Edmund Tan.: The Grand Hall of Wat Maha That Sukhothai
Edmund Tan.: The Grand Hall of Wat Maha That Sukhothai
Edmund Tan.: Ancient Siam
Edmund Tan.: Dazzling
Edmund Tan.: Dazzling
Edmund Tan.: Pavilion of the Enlightened
Edmund Tan.: Pavilion of the Enlightened
Edmund Tan.: Bodhisattva Avalokitesavara (Kuan Yin)
Edmund Tan.: Ancient Siam
Edmund Tan.: The Rainbow Bridge
Edmund Tan.: Dazzling
Edmund Tan.: Sumeru Mountain
Edmund Tan.: Sumeru Mountain
Edmund Tan.: Sumeru Mountain - Interior
Edmund Tan.: Dazzling
Edmund Tan.: Dazzling
Edmund Tan.: The Royal Water-Course Procession
Edmund Tan.: Ancient Siam
Edmund Tan.: Chedi Chet Yod, Seven-Spired Pagodda, Chiang Mai
Edmund Tan.: Ancient Siam
Edmund Tan.: Ancient Siam
Edmund Tan.: Dazzling