Violetta Kostyreva: November 2014
Violetta Kostyreva: Possession of Riddle's diary
Violetta Kostyreva: Possession of Riddle's diary
Violetta Kostyreva: Possession of Riddle's diary
Violetta Kostyreva: Virginia Otis (self-portrait)
Violetta Kostyreva: I've been to Africa, looking for my soul. And I feel like an actor looking for a role.
Violetta Kostyreva: I've been to Africa, looking for my soul. And I feel like an actor looking for a role.
Violetta Kostyreva: Tom Riddle's diary
Violetta Kostyreva: Possession
Violetta Kostyreva: Tom Riddle's diary
Violetta Kostyreva: The bloody stream