thengoctran19: Young brettus
thengoctran19: Weaver ant in Cuc Phuong national park Vietnam
thengoctran19: Ve sầu vòi voi (Pyrops caldelaria)
thengoctran19: Giant robber fly in Cuc Phuong natinal park Vietnam
thengoctran19: Weaver ant and tiger beetle
thengoctran19: Paper wasp blowing water bubble
thengoctran19: Flower in my garden
thengoctran19: Robber fly and prey
thengoctran19: Mosquito (Muỗi vằn)
thengoctran19: Damselfly Cyan (Chuồn chuồn kim màu xanh coban)
thengoctran19: Jumping spider. Evarcha bulbosa Jabka
thengoctran19: Antlion lacewing (Kiến sư tử)
thengoctran19: Chuồn kim (Damselfly)
thengoctran19: A House fly
thengoctran19: Ruồi Nhuế
thengoctran19: Jumping spider (Thyene imperalis-male)
thengoctran19: Jumping spider and Eggs of Lacewing (Nhện nhảy và ưu đàm 😁)
thengoctran19: Tò vò mắt xanh
thengoctran19: Evarcha bulbosa Jabka con cái còn non
thengoctran19: Wasp green eye
thengoctran19: Tortoise leaf beetle
thengoctran19: Male Thyene imperalis
thengoctran19: Bọ rùa (Tortoise leaf beetle)
thengoctran19: Big cheek
thengoctran19: Rhene jumping spider
thengoctran19: Ruồi sát thủ khổng lồ trong rừng Cúc Phương.
thengoctran19: She has a cute hat
thengoctran19: A jumping spider
thengoctran19: Tò vò đực và cái