spankythemonkey: Spanky skipped Sturgis,only visiting local dealerships
spankythemonkey: Munich,Germany
spankythemonkey: Deadwood,South Dakota
spankythemonkey: Williams,Arizona
spankythemonkey: Reno,Nevada
spankythemonkey: How true it is
spankythemonkey: Spanky at the drag races
spankythemonkey: Vicenza,Italy
spankythemonkey: Garden of the Gods,Illinois
spankythemonkey: Thailand
spankythemonkey: Deadwood,South Dakota
spankythemonkey: Goldfield Arizona,old crusher machine
spankythemonkey: Ohio River
spankythemonkey: Spanky at Old Tucson
spankythemonkey: Bulgaria
spankythemonkey: Bellemont,Arizona
spankythemonkey: Old Tucson
spankythemonkey: Petrified Forest,Arizona
spankythemonkey: Moqui cave Utah
spankythemonkey: Louisiana