Shotaku: Alas
Shotaku: Coleus showing off its fall colors
Shotaku: Hostas in fall
Shotaku: Dogwood in fall
Shotaku: Pile of petals
Shotaku: October rosebud
Shotaku: Monkshood
Shotaku: Fall color
Shotaku: Pansy pair
Shotaku: Rosebud reaching for the sun
Shotaku: October marigold
Shotaku: The eyes are watching you
Shotaku: Mum closeup
Shotaku: What a strange head you have
Shotaku: Looking skyward
Shotaku: October rose
Shotaku: Sedum closeup
Shotaku: Pansy closeup
Shotaku: September petunias
Shotaku: Pink zinnia with skipper
Shotaku: Pink zinnia
Shotaku: Yellow zinnia with skipper
Shotaku: Zinnia past its prime
Shotaku: Skipper on red zinnia
Shotaku: September zinnias
Shotaku: groundhog visitor
Shotaku: Aster closeup
Shotaku: September asters
Shotaku: Rose closeup
Shotaku: Digging in