Rose*aime*OH!: pullip fc by Pikarina
Rose*aime*OH!: Chloé Pullip FC by PoisonGirl
Rose*aime*OH!: Paule pullip FC by Pikarina
Rose*aime*OH!: Paule (pullip FC by Pikarina)
Rose*aime*OH!: Gros-Matou
Rose*aime*OH!: Païvikki
Rose*aime*OH!: Marshmallow
Rose*aime*OH!: Dakota (Pullip Anthy Himemiya)
Rose*aime*OH!: Lillen (Pullip FC bu PoisonGril)
Rose*aime*OH!: Choubaka
Rose*aime*OH!: Sakura (pullip fc by Sophie Octobre)
Rose*aime*OH!: Petit-Jules
Rose*aime*OH!: Yuri (Pullip Rovam semi-custom)
Rose*aime*OH!: Kaat (pullip fc)
Rose*aime*OH!: Kaat (pullip fc by Prodollsteam)
Rose*aime*OH!: Gabrielle (pullip fc by Ariana_and_dolls)
Rose*aime*OH!: Nubi (pullip fc by PoisonGirl)
Rose*aime*OH!: Summer (pullip fc by Dedelilipullip)
Rose*aime*OH!: Billie (Pullip Lupinus)
Rose*aime*OH!: Gabrielle (Pullip FC by Ariana_and_dolls)
Rose*aime*OH!: Gretchen (Pullip Gretel)
Rose*aime*OH!: Célestine <3 (Pulip FC by Miyukisetsu)
Rose*aime*OH!: Roos <3
Rose*aime*OH!: Roos <3
Rose*aime*OH!: Roos (Unoa Decadent Sist hybrid FC by Kayke)