Roi.C: Having fun
Roi.C: Three Couples
Roi.C: Meeting
Roi.C: Rainy night
Roi.C: The joy of life
Roi.C: solitude
Roi.C: street life
Roi.C: couples
Roi.C: friendship
Roi.C: Rainy night at Florence
Roi.C: a magical moment
Roi.C: street show
Roi.C: a friendly meeting
Roi.C: morning in Florence
Roi.C: DSC_0116-001
Roi.C: DSC_1096-001
Roi.C: DSC_1073-001
Roi.C: DSC_0835-001
Roi.C: DSC_0825-001
Roi.C: DSC_0806-001
Roi.C: DSC_0756-001
Roi.C: DSC_0726-001
Roi.C: DSC_0725-001
Roi.C: DSC_0654-001
Roi.C: DSC_0600-001
Roi.C: DSC_0342-001
Roi.C: CSC_1079
Roi.C: DSC_0194-001
Roi.C: DSC_0142-001
Roi.C: DSC_0874-001