Roi.C: Talking. walking. Watching.
Roi.C: Flea market
Roi.C: Thoughts
Roi.C: Portrait
Roi.C: Returning home...
Roi.C: Memories
Roi.C: Undergraund
Roi.C: Catching the moment...
Roi.C: Smile
Roi.C: Reflection
Roi.C: Mall
Roi.C: Market
Roi.C: Happiness
Roi.C: Style...
Roi.C: Birds
Roi.C: Seascape
Roi.C: First love
Roi.C: Flowers
Roi.C: Friendship
Roi.C: Reflection
Roi.C: Street
Roi.C: Sun rays
Roi.C: Yellow
Roi.C: Wave
Roi.C: Bench
Roi.C: Away from home
Roi.C: Peaceful
Roi.C: Sun light
Roi.C: Cigarette break
Roi.C: Yellow