apollo8us: My kid with Voigtlander 50mm Nokton f1 @ f1 then f2.8
apollo8us: My kid with Voigtlander 50mm Nokton f1 @ f1 then f2.8
apollo8us: Voigtlander Nokton F1 on Leica SL2
apollo8us: DO01000361
apollo8us: M10 wife portraits
apollo8us: M10 wife portraits
apollo8us: M10 wife portraits
apollo8us: M10 wife portraits
apollo8us: Wife B&W 35mm Summicron & SL2
apollo8us: Wife B&W 35mm Summicron & SL2
apollo8us: Wife B&W 35mm Summicron & SL2
apollo8us: Wife B&W 35mm Summicron & SL2
apollo8us: Wife B&W 35mm Summicron & SL2
apollo8us: Wife B&W 35mm Summicron & SL2
apollo8us: Tik Tok —-Longines Spirit Zulu Time (GMT)
apollo8us: Joe V crop
apollo8us: Geovy
apollo8us: Geovy
apollo8us: Geovy
apollo8us: Wife-really liking this M-90mm f2 lens
apollo8us: Wife-really liking this M-90mm f2 lens
apollo8us: Wife- new lens M-90mm. F2 on SL2
apollo8us: Wife- new lens M-90mm. F2 on SL2
apollo8us: Leica SL2 snaps
apollo8us: Leica SL2 snaps
apollo8us: Leica SL2 snaps
apollo8us: New to me Leica SL2
apollo8us: Doorway Wife
apollo8us: Bahamas cruise
apollo8us: Bahamas cruise