plismo: 2-RED
plismo: Exo
plismo: White-ness in the Water
plismo: the art Spiral
plismo: Cuban tile art - Varadero
plismo: the Painted Wall
plismo: The Old Dock, Chivirico
plismo: Strong Wind
plismo: The Rock - 4X's
plismo: UV - Varadero - Cuba
plismo: UV
plismo: Plastic Fish
plismo: Stone Face
plismo: Summer - Leo
plismo: Portillo, the beach
plismo: Cactus on the trail
plismo: Pool Side, Portillo
plismo: Club Amigo Farallon
plismo: Big petals
plismo: The Point
plismo: The Farallon Cape, Cuba
plismo: the Rock Point
plismo: Cacti Spikes
plismo: The Cacti
plismo: The cliff, with 3 cacti
plismo: Beach Tree
plismo: Tourist's in the POOL
plismo: Farallon Cape Beach
plismo: Pile of Stones
plismo: Wrecked Pier, Portillo