Mount Fuji Man: Water feature
Mount Fuji Man: Water feature
Mount Fuji Man: Grand entrance
Mount Fuji Man: Mean guy
Mount Fuji Man: Beach Road skyscraper 2
Mount Fuji Man: Beach Road skyscraper 1
Mount Fuji Man: Untitled
Mount Fuji Man: Untitled
Mount Fuji Man: Filming on location
Mount Fuji Man: Untitled
Mount Fuji Man: Untitled
Mount Fuji Man: Untitled
Mount Fuji Man: Untitled
Mount Fuji Man: Untitled
Mount Fuji Man: Untitled
Mount Fuji Man: Untitled
Mount Fuji Man: Kampong Glam 2
Mount Fuji Man: Kampong Glam 1
Mount Fuji Man: Little India 21
Mount Fuji Man: Little India 20
Mount Fuji Man: Little India 19
Mount Fuji Man: Little India 18
Mount Fuji Man: Little India 17
Mount Fuji Man: Little India 16
Mount Fuji Man: Little India 15
Mount Fuji Man: Little India 14
Mount Fuji Man: Little India 13
Mount Fuji Man: Little India 12
Mount Fuji Man: Little India 11