hondagl1800: Vietnam, July 1968 - Jan1969, Air Force F-4C Phantom,
hondagl1800: Vietnam, July 1968 - Jan 1969
hondagl1800: Vietnam, July 1968 - Jan 1969 (3)
hondagl1800: Vietnam, July 1968 -Jan 1969
hondagl1800: Air Force C-12 Huron, #40176
hondagl1800: MB Arrival,
hondagl1800: C-12 Huron, #40176
hondagl1800: MB Arrival, #N955WN
hondagl1800: MB Arrival, #N955WN
hondagl1800: MB Arrival, #N955WN
hondagl1800: Air Force T-38C, Strikin Snakes,
hondagl1800: Navy MH-60R Seahawk, HSM-74,
hondagl1800: Navy MH-60R Seahawk, HSM-74, AC-706,
hondagl1800: Navy MH-60R Seahawk, HSM-74, AC-706, #168175
hondagl1800: Navy H-60R Seahawk, HSM-74,
hondagl1800: MB Arrival, SR22
hondagl1800: MB Arrival, SR22, #N782RB
hondagl1800: MB Arrival, SR22, #N164CT
hondagl1800: MB Arrival, SR22, #N212WV
hondagl1800: MB Arrival, SR22,
hondagl1800: MB Arrival, SR22,
hondagl1800: Air Force F-16C Viper, 20th FW, 77th FS,
hondagl1800: Air Force F-16C Viper, 20th FW, 77th FS,
hondagl1800: Air Force F-16C Viper, 20th FW, 77th FS,
hondagl1800: Backyard Shot, Navy P-8A Poseidon, #168433
hondagl1800: Backyard Shot, Navy P-8A Poseidon, #168433
hondagl1800: Backyard Shot, Navy P-8A Poseidon, #168433
hondagl1800: Backyard Shot, MB Departure,
hondagl1800: Backyard Shot, MB Departure, #N8764Q
hondagl1800: Backyard Shot, DC-10 Omega Tanker, #N974VV