Riccardo Maria Mantero: Violet lady
Riccardo Maria Mantero: Raw leather in the tanneries
Riccardo Maria Mantero: Tanning Red leather
Riccardo Maria Mantero: Working fast
Riccardo Maria Mantero: Need cigarets?
Riccardo Maria Mantero: Holy worker
Riccardo Maria Mantero: Colors in the dark
Riccardo Maria Mantero: Colors in the city
Riccardo Maria Mantero: Barber time
Riccardo Maria Mantero: Prayer time
Riccardo Maria Mantero: Handpainting
Riccardo Maria Mantero: Family time 4
Riccardo Maria Mantero: Family time 3
Riccardo Maria Mantero: Family time 2
Riccardo Maria Mantero: Family time 1
Riccardo Maria Mantero: Whos there?
Riccardo Maria Mantero: Relaxing monkey
Riccardo Maria Mantero: Nomads in the Desert
Riccardo Maria Mantero: The girl in the Souk 2
Riccardo Maria Mantero: The girl in the Souk 1
Riccardo Maria Mantero: Live Stock market
Riccardo Maria Mantero: Trading in the Souk
Riccardo Maria Mantero: Gost in the shadows
Riccardo Maria Mantero: Dates merchants