කේදාර KhE: Now Gallery Greenwich
කේදාර KhE: Greenwich Yacht club at high tide.
කේදාර KhE: HP5Plus1600Pushed_LeicaMP-17