k4eyv: Yesterday's Bus
k4eyv: Yellow steps
k4eyv: Dusk over Nazareth
k4eyv: Nightfall
k4eyv: Orange Juice Anyone ?
k4eyv: Magdala Church
k4eyv: Setting Sun
k4eyv: Church Of Annunciation
k4eyv: View from Masada
k4eyv: Masada Visitor Center
k4eyv: Afternoon passage
k4eyv: Family Bakery
k4eyv: Bathers
k4eyv: King David's Tomb
k4eyv: Dome of the Rock
k4eyv: Mount of Olives
k4eyv: Eastern Orthodox
k4eyv: Entry
k4eyv: Lake Sunrise
k4eyv: Statue and Painting
k4eyv: The Church of All Nations
k4eyv: Orange Juice and La Esperanza
k4eyv: Flying Loop
k4eyv: The West Wall
k4eyv: Interior Ceiling
k4eyv: Feet and Wheels
k4eyv: I Am Not Sorry
k4eyv: The Women
k4eyv: Singing Pilgrims
k4eyv: The Dome