Osohepi: Different Strokes
Osohepi: Dimension 2
Osohepi: Winged Flight
Osohepi: Striped Lovelies
Osohepi: Rendezvous
Osohepi: Engaging Stripes (Explored)
Osohepi: Inner Sanctum
Osohepi: New Moon Watch
Osohepi: Fleabane Joy
Osohepi: I Awoke Dreaming
Osohepi: Great Curves 3
Osohepi: Chalk It Up 3
Osohepi: Pass Through to Enchantment (Explored)
Osohepi: HAPPY NEW YEAR 2023 - Word Mandala 2
Osohepi: Veiled in the Thicket 2
Osohepi: Happy Thanksgiving
Osohepi: Starry Leaf Trail
Osohepi: Tossed
Osohepi: Sweet Little Dogwood 3
Osohepi: Dancing Dogwood
Osohepi: Sweet Little Dogwood 2
Osohepi: Sweet Little Dogwood (Explored)
Osohepi: Rain Blur in the Woods
Osohepi: Still Waiting 2
Osohepi: Salvage Garden Party
Osohepi: October Light 2 (Explored)
Osohepi: Roadside Fern Abstract 3
Osohepi: Glorious Bouquet
Osohepi: Passages
Osohepi: Partners with the Wind