jo.misere: Rovinj / Istrie
jo.misere: TDD Thursday Door Day / DDD Donderdag Deuren Dag
jo.misere: Bottles and Lights / Flessen en Lampen
jo.misere: Salvore in Istrië
jo.misere: Projectie op een Gebouw / Projetion on a Building
jo.misere: Cirkels /Circles
jo.misere: GLOW 2019 Eindhoven
jo.misere: Ode aan Van Gogh
jo.misere: TDD Thursday Door Day / DDD Donderdag Deuren Dag
jo.misere: Oeps !!!
jo.misere: YYYYYYYY !!!
jo.misere: Under the Bridge
jo.misere: And the Fat lady Dances
jo.misere: Naakt / Naked
jo.misere: Kasteel Erenstein
jo.misere: TDD Thursday Door Day / DDD Donderdag Deuren Dag
jo.misere: Firenze at the River Arno
jo.misere: Firenze / Florence
jo.misere: Mural in Metro station lille
jo.misere: Ronda !
jo.misere: Shadows on a Wall
jo.misere: Two tower points
jo.misere: TDD Thursday Door Day / DDD Donderdag Deuren Dag
jo.misere: Roermond Twin-towers
jo.misere: Living by the Water
jo.misere: Cloudy day at the harbour
jo.misere: Pompoenen / Pumpkins
jo.misere: Herfst / Herbst / Autumn
jo.misere: een Hop
jo.misere: TDD Thursday Door Day / DDD Donderdag Deuren Dag