jo.miseré 8,4mln: Frankfurt am Main
jo.miseré 8,4mln: My-Zeil shoppingmall Frankfurt
jo.miseré 8,4mln: Watery Sun
jo.miseré 8,4mln: De Lange Wapper
jo.miseré 8,4mln: Het Steen / Antwerpen
jo.miseré 8,4mln: TDD Thursday Door Day / DDD Donderdag Deuren Dag / Donnerstag Türen Tag
jo.miseré 8,4mln: Doel / Antwerpen
jo.miseré 8,4mln: At one Leg !!
jo.miseré 8,4mln: Symmetrie in de Kerk !!
jo.miseré 8,4mln: Straszbourg
jo.miseré 8,4mln: TDD Thursday Door Day / DDD Donderdag Deuren Dag / Donnerstag Türen Tag
jo.miseré 8,4mln: Manoir du Fouergou / Saint-Médard
jo.miseré 8,4mln: Düsseldorf / Medienhafen / Gehry
jo.miseré 8,4mln: To The Point !!!
jo.miseré 8,4mln: What's There ???
jo.miseré 8,4mln: Amsterdam / Nederlandse Bank
jo.miseré 8,4mln: TDD Thursday Door Day / DDD Donderdag Deuren Dag / Donnerstag Türen Tag
jo.miseré 8,4mln: Let's see who comes ?
jo.miseré 8,4mln: One off the Big Five
jo.miseré 8,4mln: Something Red
jo.miseré 8,4mln: Rotterdam / Tramlines
jo.miseré 8,4mln: Pavement and bars
jo.miseré 8,4mln: De Lage Fronten / Loods 5
jo.miseré 8,4mln: TDD Thursday Door Day / DDD Donderdag Deuren Dag / Donnerstag Türen Tag
jo.miseré 8,4mln: What's that ?
jo.miseré 8,4mln: Namen / Namur