h e r m a n: puffer
h e r m a n: urban sketcher met gebroken pols / urban sketcher with broken wrist
h e r m a n: tv sketch
h e r m a n: Diergaarde Blijdorp Oceanium
h e r m a n: Alexandrium Rotterdam, terras La Place
h e r m a n: Alexandrium Rotterdam
h e r m a n: En nu allemaal over onze eigen schaduw springen, 1, 2, 3! / And now all jump over our own shadows, 1, 2, 3!
h e r m a n: Museum Assen, Op reis met Vincent / Museum Assen, On a Journey with Vincent
h e r m a n: Diergaarde Blijdorp, restaurant De Lepelaar
h e r m a n: Diergaarde Blijdorp Oceanium
h e r m a n: Frans Timmermans stapt over zijn eigen schaduw heen (op NPOradio1) / Frans Timmermans steps over his own shadow (on NPOradio1)
h e r m a n: indoor sketching - De studeerkamer / the study
h e r m a n: indoor sketching - De woonkamer / the living room
h e r m a n: indoor sketching - De woonkamer / the living room
h e r m a n: indoor sketching - De woonkamer, de studeerkamer / the living room, the study
h e r m a n: indoor sketching - De keuken / the kitchen
h e r m a n: Portret/ portrait
h e r m a n: Portret/ portrait
h e r m a n: Koptelefoon / headset
h e r m a n: Regen / rain
h e r m a n: Het pak van Gram Parsons / Gram Parsons' suit
h e r m a n: Rood / red
h e r m a n: Terschelling, afscheid bij de boot / Terschelling, goodbye by the boat
h e r m a n: Op straat / On the street
h e r m a n: conversatie / conversation
h e r m a n: Van Gogh Museum
h e r m a n: Van Gogh Museum
h e r m a n: Klanten / customers
h e r m a n: Viswinkel Binnenhof
h e r m a n: Brown paper bag on used envelop