Elido Turco - Gigi: Isabella silver
Elido Turco - Gigi: Martina silvergold
Elido Turco - Gigi: Genesi project
Elido Turco - Gigi: Carlotta RED
Elido Turco - Gigi: Carlotta RED
Elido Turco - Gigi: Carlotta RED
Elido Turco - Gigi: Carlotta RED
Elido Turco - Gigi: Carlotta RED
Elido Turco - Gigi: THE GENESI
Elido Turco - Gigi: Nido d'oro
Elido Turco - Gigi: Carlotta
Elido Turco - Gigi: Carlotta
Elido Turco - Gigi: Carlotta
Elido Turco - Gigi: Carlotta