dolbaedol: DSCF0086
dolbaedol: DSCF0084
dolbaedol: DSCF0083
dolbaedol: DSCF0081
dolbaedol: DSCF0041
dolbaedol: DSCF0002
dolbaedol: DSCF0088
dolbaedol: DSCF0064
dolbaedol: DSCF0038
dolbaedol: DSCF0037
dolbaedol: DSCF0031
dolbaedol: DSCF0028
dolbaedol: DSCF0020
dolbaedol: DSCF0019
dolbaedol: DSCF0017
dolbaedol: DSCF0014
dolbaedol: DSCF0013
dolbaedol: DSCF0161
dolbaedol: DSCF0159
dolbaedol: DSCF0156
dolbaedol: DSCF0148
dolbaedol: DSCF0145
dolbaedol: DSCF0120
dolbaedol: DSCF0075
dolbaedol: DSCF0066
dolbaedol: DSCF0063
dolbaedol: DSCF0060
dolbaedol: DSCF0038
dolbaedol: DSCF0037
dolbaedol: DSCF0032