David Velasco.: _2007.03.04 - 003-6-07-R.
David Velasco.: _2007.03.04 - 003-3-10-R.
David Velasco.: _2010.10.17 - 118-1-1-11-0-R. León-MUSAC.
David Velasco.: _2010.07.09 - 078-5-0-R. Laredo.
David Velasco.: _2012.06.16 - 025-5-R. VA.
David Velasco.: _2012.02.20 - 002-1-2-1-R.
David Velasco.: _2011.03.07 - 014-8-R.
David Velasco.: _2011.07.23 - 106-1-2-R. Ast.Avilés.
David Velasco.: _2010.10.17 - 161-3-04-1-R. León-MUSAC.
David Velasco.: _2010.10.17 - 161-3-13-1-R. León-MUSAC.
David Velasco.: _2010.11.03 - 425-3-01-R. Berlín.
David Velasco.: _2010.11.03 - 270-R. Berlín (Cúpula, ARQ.Foster).
David Velasco.: _2010.10.17 - 126-1-1-05-4-R. León-MUSAC.
David Velasco.: _2010.10.17 - 126-1-1-05-6-R. León-MUSAC.
David Velasco.: _2009.04.07 - 126-5-06-1-1-R. Valencia.
David Velasco.: _2009.04.08 - 191-1-2-1-R. Valencia.
David Velasco.: _2009.04.07 - 056-1-R. Valencia.
David Velasco.: _2013.11.08 - 1063-5-2-0-R. Isr.Jerusalén.
David Velasco.: _2013.11.09 - 1347-8-0-R. Isr.Belén.
David Velasco.: _2013.11.08 - 1283-7-R. Isr.Jerusalén.
David Velasco.: _2013.11.06 - 0870-4-4-0-R. Jord.WadiRun
David Velasco.: _2013.05.17 - 0920-3-4-1-R. Nga.Oslo.
David Velasco.: _2013.05.17 - 1033-9-2-R. Nga.Oslo.
David Velasco.: _2008.03.08 - 023-5-09-0-R. Zamora.
David Velasco.: _2008.03.08 - 023-5-09-1-R. Zamora.
David Velasco.: _2006.10.18 - 0933-3-1-2-R. India-Orcha.
David Velasco.: _2012.10.09 - 0939-1-R. Turq.Istambul.
David Velasco.: _2012.10.09 - 0957-R. It.Roma.
David Velasco.: _2012.10.08 - 0713-2-R. Turq.Istambul.
David Velasco.: _2010.11.03 - 366-4-1-1-R. Berlín (Mem.Holocausto, ARQ.Eisenman).