Charaxes14: Zerynthia polyxena
Charaxes14: Zerynthia polyxena
Charaxes14: Polyommatus icarus
Charaxes14: Polyommatus icarus
Charaxes14: Papilio machaon
Charaxes14: Lycaena phlaeas
Charaxes14: Parnassius phoebus
Charaxes14: Nymphalis urticae
Charaxes14: Boloria napaea
Charaxes14: Parnassius sacerdos
Charaxes14: Parnassius phoebus
Charaxes14: Lycaena alciphron
Charaxes14: Polyommatus dorylas
Charaxes14: Polyommatus dorylas
Charaxes14: Actias luna
Charaxes14: Papilio glaucus
Charaxes14: Charaxes jasius
Charaxes14: Papilio troilus
Charaxes14: Charaxes jasius
Charaxes14: Lycaena dispar
Charaxes14: Colias hyale
Charaxes14: Lycaena tityrus
Charaxes14: Lycaena alciphron
Charaxes14: Callophrys rubi
Charaxes14: Scolitantides orion
Charaxes14: Iphiclides podalirius
Charaxes14: Pseudopanthera macularia
Charaxes14: Coenonympha arcania
Charaxes14: Saturnia pavoniella
Charaxes14: Papilio machaon