bortozz: Family
bortozz: Spring is definitely here! In these days life is literally emerging from the ground! Welcome George the turtle!
bortozz: Una river
bortozz: Lucanus cervus
bortozz: Lucanus cervus
bortozz: Gasterosteus aculeatus
bortozz: Cottus gobio's Eye!
bortozz: Salmo marmoratus
bortozz: Gobio benacensis - gobione italiano
bortozz: Knipowitschia punctatissima _ skin detais
bortozz: Knipowitschia punctatissima _ panzarolo
bortozz: Padogobius bonelli
bortozz: Esox cisalpinus
bortozz: Esox cisalpinus
bortozz: Esox cisalpinus
bortozz: Esox cisalpinus
bortozz: sanguinerola - Phoxinus phoxinus
bortozz: Uca tangeri
bortozz: Exoskeletons . Bijagos islands