(dmb): PENTAX 67II
(dmb): 一屋、二人、三餐、四季。愛就是這樣簡單。
(dmb): 在炎夏陪你揹67影相的人,稱得上是「生死之交」
(dmb): ........
(dmb): 自由步伐
(dmb): 光的輪廓。二
(dmb): 想要的生活怎麼有一百種
(dmb): 清徹
(dmb): Pattern
(dmb): 海邊走走
(dmb): FUJIPN160NS
(dmb): FUJIPN160NS
(dmb): FUJIPN160NS
(dmb): Pentax 67ii
(dmb): Canon AE1-7
(dmb): Canon AE1-8
(dmb): Canon AE1-9
(dmb): Canon AE1-10
(dmb): Canon AE1-11
(dmb): Canon AE1-12
(dmb): Canon AE1-1
(dmb): Canon AE1-2
(dmb): Canon AE1-3
(dmb): Canon AE1-4
(dmb): Canon AE1-5
(dmb): Canon AE1-6
(dmb): 感謝,這個她
(dmb): 彩的指環
(dmb): 頂.................住啊﹗
(dmb): 要是我變成更好的人,那都是你害的