dbifulco: Bumble bee breakfast
dbifulco: Perched
dbifulco: Ovipositing
dbifulco: FEED ME!!!
dbifulco: Katydid - it's whats for lunch
dbifulco: Blue nose
dbifulco: Young-un
dbifulco: Finally!
dbifulco: Downward Facing Dragon
dbifulco: Appalachian Brown
dbifulco: Ovipositing
dbifulco: Bonus
dbifulco: Eastern Bluebird Fledge Day
dbifulco: Eastern Bluebird Fledge Day
dbifulco: Eastern Bluebird Fledge Day
dbifulco: Eastern Bluebird Fledge Day
dbifulco: Eastern Bluebird Fledge Day
dbifulco: Mother and Daughter
dbifulco: Hunting
dbifulco: Predation (Explored)
dbifulco: Feed Me!
dbifulco: Anchor Stink Bug
dbifulco: Widow Skimmer
dbifulco: Predation
dbifulco: Hi Key Dasher
dbifulco: Delivery...
dbifulco: Queued Up
dbifulco: Shimmery
dbifulco: Sweet Tooth
dbifulco: Excuvia