benBert47: Salt production at Uyuni - [Explored]
benBert47: Salar de Uyuni
benBert47: Thoughtful....
benBert47: A pair of saddlebilled storks
benBert47: Swainson's Francolin - Kruger National Park
benBert47: Being on guard?
benBert47: Crowned plover
benBert47: Riederalp - [Explored]
benBert47: .... all together now!
benBert47: ..... taking a closer look
benBert47: Elephant, Kruger Park - South Africa
benBert47: closing with a classic
benBert47: Sulphur tuft --- Gewone zwavelkop
benBert47: Amanita cokeri - ([Explored]
benBert47: Light in the dark!
benBert47: Yellow stagshorns and lichen - kleverige koraal zwammetjes en korstmos
benBert47: Look at us!
benBert47: Autumn jewel
benBert47: Noooo...! Don't!!
benBert47: Daddy asleep? ..an irresistable opportunity!
benBert47: Dagpauwoog op een vlinderstruik (buddleja)
benBert47: Vanessa Atalanta (the red admiral) on blackberries
benBert47: On a quiet morning,.....
benBert47: View from Isbjerg (56m) - Hanstholm Nature Reserve
benBert47: Ship in church - Tved Church - National Park Thy
benBert47: Brunporesvamp - Dyer's Mazegill, Fosdal, Denmark
benBert47: Østershat - Oyster mushroom, Fosdal, Denmark
benBert47: Lonicera periclymenum in the forest - Langdal plantage
benBert47: Gravhøj (Neolithicum) Fosdal og Langdal plantager. Noårjylland
benBert47: Fiskehejre - Grey Heron - [Explored]