awanglilin4: street
awanglilin4: frown_
awanglilin4: Anis Sofian
awanglilin4: Dusk storm
awanglilin4: smk kg perak
awanglilin4: Nightfall
awanglilin4: smk kg perak_
awanglilin4: SMK Kampong Perak
awanglilin4: daughter
awanglilin4: engrossed_
awanglilin4: DuskStorm
awanglilin4: Shutday
awanglilin4: Dusk storm
awanglilin4: shutday
awanglilin4: Shutday ..
awanglilin4: jetty_
awanglilin4: smoker_
awanglilin4: Cloudy_
awanglilin4: chameleon_
awanglilin4: Heritage_
awanglilin4: Heritage_
awanglilin4: early_