Andrea Moscato: Neagarinomatsu Pine, Kenrokuen Garden - Kanazawa (Japan)
Andrea Moscato: Shichi-Fukujin-Yama, Kenrokuen Garden - Kanazawa (Japan)
Andrea Moscato: Tsukimibashi Bridge, Kenrokuen Garden - Kanazawa (Japan)
Andrea Moscato: Neagarinomatsu Pine, Kenrokuen Garden - Kanazawa (Japan)
Andrea Moscato: Kotoji-tōrō Lantern, Kenrokuen Garden - Kanazawa (Japan)
Andrea Moscato: Hashizumebashi Bridge, Kanazawa Castle - Kanazawa (Japan)
Andrea Moscato: Kanazawa Castle - Kanazawa (Japan)
Andrea Moscato: Kanazawa Castle - Kanazawa (Japan)
Andrea Moscato: Matsumoto Castle - Matsumoto (Japan)
Andrea Moscato: Watching the Castle - Matsumoto (Japan)
Andrea Moscato: Matsumoto Castle - Matsumoto (Japan)
Andrea Moscato: Matsumotojō - Matsumoto (Japan)
Andrea Moscato: Matsumoto Castle Reflection - Matsumoto (Japan)
Andrea Moscato: The Black Crow Castle - Matsumoto (Japan)
Andrea Moscato: Matsumoto Castle - Matsumoto (Japan)
Andrea Moscato: Matsumoto Castle - Matsumoto (Japan)
Andrea Moscato: Sunrise at Mount Fuji and Lake Kawaguchi - Kawaguchiko (Japan)
Andrea Moscato: Morning Light at Lake Kawaguchi - Kawaguchiko (Japan)
Andrea Moscato: Lake Kawaguchi and Fuji-san - Kawaguchiko (Japan)
Andrea Moscato: Mt. Fuji from Lake Kawaguchi - Kawaguchiko (Japan)
Andrea Moscato: Lake Yamanaka - Yamanakako (Japan)
Andrea Moscato: Arakura Sengen Shrine - Fujiyoshida (Japan)
Andrea Moscato: Arakurayama Sengen Park - Fujiyoshida (Japan)
Andrea Moscato: Fuji-san from Arakurayama Sengen Park - Fujiyoshida (Japan)
Andrea Moscato: Five-storey Chūrei-tō Pagoda - Fujiyoshida (Japan)
Andrea Moscato: Mount Fuji and Chūrei-tō Pagoda - Fujiyoshida (Japan)
Andrea Moscato: Watching Chūrei-tō Pagoda - Fujiyoshida (Japan)
Andrea Moscato: Chūrei-tō Pagoda - Fujiyoshida (Japan)
Andrea Moscato: Shinkyo Bridge, Daiya River - Nikkō (Japan)
Andrea Moscato: Tōshō-gū Shrine, Stone Lanterns Pathway - Nikkō (Japan)