Antonio Lorenzo Terres: Abejaruco europeo
Antonio Lorenzo Terres: Abejaruco europeo
Antonio Lorenzo Terres: Cogujada común
Antonio Lorenzo Terres: Tórtola europea
Antonio Lorenzo Terres: Lavandera blanca
Antonio Lorenzo Terres: Gorrión común
Antonio Lorenzo Terres: Piquituerto común
Antonio Lorenzo Terres: Abejaruco europeo
Antonio Lorenzo Terres: Piquituerto común
Antonio Lorenzo Terres: Alcaudón común
Antonio Lorenzo Terres: Lavandera blanca
Antonio Lorenzo Terres: Carraca europea
Antonio Lorenzo Terres: Verderón común
Antonio Lorenzo Terres: Gorrión común
Antonio Lorenzo Terres: Abejaruco europeo
Antonio Lorenzo Terres: Golondrina dáurica
Antonio Lorenzo Terres: Verderón común
Antonio Lorenzo Terres: Alcaudón común
Antonio Lorenzo Terres: Golondrina dáurica
Antonio Lorenzo Terres: Alcaudón real
Antonio Lorenzo Terres: Tórtola turca
Antonio Lorenzo Terres: Verderón común