cawthraw: Chrysogaster solstitialis
cawthraw: Chorthippus brunneus
cawthraw: Odontites vernus serotinus
cawthraw: Odontites vernus serotinus
cawthraw: Cheilosia scutellata / soror
cawthraw: Agelena labyrinthica
cawthraw: Empis sp.
cawthraw: Pentatomoidea sp.instar
cawthraw: Metrioptera brachyptera
cawthraw: Chorthippus parallelus?
cawthraw: Selenia dentaria
cawthraw: Craniophora ligustri
cawthraw: Pyrausta aurata
cawthraw: Bombus pratorum
cawthraw: Pyronia tithonus
cawthraw: Enallagma cyathigerum
cawthraw: Miridae sp.
cawthraw: Andrena sp.
cawthraw: Helophilus pendulus
cawthraw: Achillea ptarmica
cawthraw: Myathropa florea
cawthraw: Cydia splendana
cawthraw: Pollenia sp.
cawthraw: Tenthredo amoena
cawthraw: Chrysopilus asiliformis
cawthraw: Syritta pipiens
cawthraw: Zygaena trifolii
cawthraw: Cerambycidae sp. and Rutpela maculata
cawthraw: Asilidae sp.
cawthraw: Eucosmia obumbratana?