~ab: L1000479
~ab: L1000463
~ab: L1000459
~ab: L1000400
~ab: L1000394
~ab: L1000449
~ab: L1000431
~ab: L1000419
~ab: L1000416
~ab: L1000410
~ab: L1000403
~ab: L1000388
~ab: L1000387
~ab: L1000363
~ab: Brügge, Belgium
~ab: L1000314
~ab: L1000307
~ab: L1000312
~ab: L1000309
~ab: L1000304
~ab: Thousand and one idea not yet brought to paper ...
~ab: Yogi Prakash Shankar Vyas and Vandanaji
~ab: 8K5A1091
~ab: 8K5A1045
~ab: 8K5A1009
~ab: 8K5A0997
~ab: 8K5A0976
~ab: 8K5A0936
~ab: 8K5A0922
~ab: 8K5A0917