K-PIXEL-N: female chaffinch > < Buchfink-Weibchen
K-PIXEL-N: Hummel
K-PIXEL-N: Small path through the spring forest .
K-PIXEL-N: Buchfink
K-PIXEL-N: Biene
K-PIXEL-N: Biene im Schlehenbaum
K-PIXEL-N: Greylag Goose <> drei Graugänse
K-PIXEL-N: Wood anemone >< Buschwindröschen
K-PIXEL-N: Möwe
K-PIXEL-N: Seagull >< Möwe
K-PIXEL-N: by the pond >< am Teich
K-PIXEL-N: Today on the road in the field
K-PIXEL-N: Great Crested Grebe < > Haubentaucher
K-PIXEL-N: Great Crested Grebe < > Haubentaucher
K-PIXEL-N: Great Crested Grebe < > Haubentaucher
K-PIXEL-N: grey heron
K-PIXEL-N: grey heron
K-PIXEL-N: grey heron
K-PIXEL-N: tree sparrow Feld Sperling
K-PIXEL-N: Yellowhammer Goldammer
K-PIXEL-N: Nutria
K-PIXEL-N: chaffinch > < Buchfink
K-PIXEL-N: Ravens and crows
K-PIXEL-N: Greylag Goose <> Graugänse
K-PIXEL-N: Greylag Goose <> drei Graugänse
K-PIXEL-N: Mallard <> Stockente
K-PIXEL-N: Bird
K-PIXEL-N: grey heron
K-PIXEL-N: brown hare >< Hase
K-PIXEL-N: garden treecreeper / Gartenbaumläufer