Hugo Lorenzo: “Marcas”
Hugo Lorenzo: “Nando”
Hugo Lorenzo: "Increible India"
Hugo Lorenzo: “Increíble India”
Hugo Lorenzo: "Albarracin"
Hugo Lorenzo: "Cementerio de La Poma"
Hugo Lorenzo: “Frida”
Hugo Lorenzo: "Satish” “Increíble India”
Hugo Lorenzo: “Quinteros”
Hugo Lorenzo: "Increíble India" “Ambos”
Hugo Lorenzo: "Todos"
Hugo Lorenzo: "Juanca"
Hugo Lorenzo: "Increible India" "La Mar"
Hugo Lorenzo: "Postal de Toledo"
Hugo Lorenzo: "Puntitas de Pie"
Hugo Lorenzo: “En Retrato”
Hugo Lorenzo: "Ramon"
Hugo Lorenzo: "El Juego"
Hugo Lorenzo: "Huevos Caseros"
Hugo Lorenzo: "Entre Frutas"
Hugo Lorenzo: "Increible India"
Hugo Lorenzo: "Antonio"
Hugo Lorenzo: "En lo del Chivo"
Hugo Lorenzo: “Jorge”
Hugo Lorenzo: "Tomas y compañia"
Hugo Lorenzo: “Increíble India” “La Reunión”
Hugo Lorenzo: "Ellos"
Hugo Lorenzo: "Entre Copas"
Hugo Lorenzo: "Entre Ladrillos"
Hugo Lorenzo: "Julia y Sol"