joan israel: May garden
joan israel: June garden
joan israel: Lady lizard
joan israel: Lady lizard
joan israel: Covered cahambord bottle
joan israel: Covered Chambord bottle
joan israel: Covered Chambord bottle
joan israel: Covered Chambord bottle
joan israel: New bottle
joan israel: Inner space
joan israel: Inner space
joan israel: Inner space
joan israel: Fireworks tree
joan israel: Look into the mirror and smile
joan israel: Inner space stepping stones
joan israel: Patron lovely
joan israel: Patron lovely
joan israel: Patron lovely
joan israel: Patron lovely
joan israel: Maple syrup
joan israel: Patron lovely
joan israel: Pinch bottle garden
joan israel: Pinch bottle garden
joan israel: Pinch bottle garden
joan israel: Pinch bottle garden
joan israel: Patron aquarium
joan israel: Patron aquarium
joan israel: Patron aquarium
joan israel: Patron aquarium
joan israel: Patron garden