arseniy.shapurov: Visionar 141 1.9
arseniy.shapurov: Zodiak-8 30 3.5 / GFX
arseniy.shapurov: Kipon 0.8x focal reducer