Berlin-Knipser: Glienicker Brücke
Berlin-Knipser: Glienicker Brücke
Berlin-Knipser: Glienicker Brücke
Berlin-Knipser: Glienicker Brücke
Berlin-Knipser: Glienicker Brücke
Berlin-Knipser: Glienicker Brücke
Berlin-Knipser: Garage Du Pont
Berlin-Knipser: Chrysler Newport 1967
Berlin-Knipser: Chrysler Newport 1967
Berlin-Knipser: Peugeot D3
Berlin-Knipser: Park Klein-Glienicke
Berlin-Knipser: Park Klein-Glienicke
Berlin-Knipser: Park Klein-Glienicke
Berlin-Knipser: Park Klein-Glienicke
Berlin-Knipser: Park Klein-Glienicke
Berlin-Knipser: Park Klein-Glienicke
Berlin-Knipser: Park Klein-Glienicke
Berlin-Knipser: Park Klein-Glienicke
Berlin-Knipser: Park Klein-Glienicke
Berlin-Knipser: Park Klein-Glienicke
Berlin-Knipser: Park Klein-Glienicke
Berlin-Knipser: Park Klein-Glienicke
Berlin-Knipser: Park Klein-Glienicke
Berlin-Knipser: Park Klein-Glienicke
Berlin-Knipser: Spinnerbrücke
Berlin-Knipser: Spinnerbrücke
Berlin-Knipser: Spinnerbrücke
Berlin-Knipser: Spinnerbrücke