George Thassos: Season end
George Thassos: Morning #coffee
George Thassos: orange and blue
George Thassos: Harvest moon
George Thassos: island sunset
George Thassos: Moon rising over the island
George Thassos: The street and the moon
George Thassos: Entrance
George Thassos: Cafe entrance
George Thassos: 20220904_202101 (1)
George Thassos: 20220904_001000
George Thassos: 20220904_000944
George Thassos: 20220903_223915
George Thassos: marina sunset
George Thassos: summer scenes
George Thassos: Summer scenes
George Thassos: rainy night
George Thassos: After rain walk
George Thassos: Autumn scenery
George Thassos: Starts looking like autumn
George Thassos: night wallk
George Thassos: Summer night street
George Thassos: Golden beach