valyeszter: Laura, June 2016
valyeszter: Niki, May 2016
valyeszter: Dorottya, October 2018
valyeszter: Kati, July 2018
valyeszter: Sisters (Niki&Domi),September 2014
valyeszter: Magdi and Andris, May 2016
valyeszter: Kati, March 2018
valyeszter: Diti, 2011
valyeszter: Evelin, June 2016
valyeszter: Barbi, March 2018
valyeszter: Laura, June 2019
valyeszter: Mima at 96, January 2020
valyeszter: Kati,Lidi and Mara, September 2019
valyeszter: Laura, June 2016
valyeszter: Hella, April 2019
valyeszter: Luca, January 2020
valyeszter: Mima, March 2015
valyeszter: Mima at 96, January 2020
valyeszter: Bori on her wedding day, July 2017
valyeszter: Kati, March 2018
valyeszter: Niki, July 2015
valyeszter: Niki, October 2015
valyeszter: Laura, June 2016
valyeszter: Mima, June 2016
valyeszter: Zsani and Benji, July 2017
valyeszter: Benji and Zsani,July 2017
valyeszter: Evelin, June 2016
valyeszter: Jenny, September 2017
valyeszter: Kati, November 2019
valyeszter: Laura, December 2015