besenyi.rado: Stropkov - Cross 02
besenyi.rado: Stropkov - Cross 01
besenyi.rado: Veszprém - House 01
besenyi.rado: Veszprém - House - Vár Street No. 3
besenyi.rado: Veszprém - House - Ováros Tér No. 7 (16x9)
besenyi.rado: Veszprém - Holy Trinity column 03
besenyi.rado: Veszprém - Holy Trinity column 02
besenyi.rado: Veszprém - Heroes' Gate 02 (16x9)
besenyi.rado: Veszprém - Heroes' Gate 01
besenyi.rado: Veszprém - Country Court
besenyi.rado: Veszprém - Castle Square 05
besenyi.rado: Veszprém - Castle Square 04 - kopie
besenyi.rado: Veszprém - Castle Square 03
besenyi.rado: Veszprém - Castle Square 02
besenyi.rado: Veszprém - Castle Hill 09 (View from Benedict tip) ultrawide (in explore)
besenyi.rado: Veszprém - Castle Hill 05 (View from Benedict tip) ultrawide
besenyi.rado: Veszprém - Castle Hill 04
besenyi.rado: Veszprém - Castle Hill 04 (View from Benedict tip) ultrawide
besenyi.rado: Veszprém - Castle Hill 03 ultrawide
besenyi.rado: Veszprém - Castle Hill 02 (View from Benedict tip) ultrawide
besenyi.rado: Veszprém - Castle Hill 01 ultrawide
besenyi.rado: Veszprém - Benedict tip 01 ulttawide
besenyi.rado: Veszprém - Benedict tip - Cross 01
besenyi.rado: Veszprém - Archbishop's Palace 01
besenyi.rado: Hollókő 07
besenyi.rado: Hollókő 03 ultrawide 2
besenyi.rado: Hollókő 02 (16x10)
besenyi.rado: Hollókő 01 (16x9)
besenyi.rado: Hollókő - Wooden Bench 01
besenyi.rado: Hollókő - Well 01 (16x9)