A.van Lomwel: oranje zandoogje op een margriet
A.van Lomwel: oranje zandoogje tussen de margrieten
A.van Lomwel: oranje zandoogje bij ondergaande zon
A.van Lomwel: Keizerlibel in reflecties
A.van Lomwel: Icarus blauwtje op een akkerbloemetje in het zonlicht
A.van Lomwel: Platbuiklibel in volle vlucht
A.van Lomwel: oranje zandoogje tussen de margrietjes
A.van Lomwel: heide libel warmt de vleugels
A.van Lomwel: butterfly type the Holly blue
A.van Lomwel: heather dragonfly on verbena
A.van Lomwel: Libelle de blauwe glazenmaker
A.van Lomwel: butterfly species the brown-blue in a field flower
A.van Lomwel: Libelle soort de glazenmaker hangt tussen de verbena
A.van Lomwel: cabbage white in the sunlight
A.van Lomwel: heather dragonfly warms the wings
A.van Lomwel: cabbage white on a thistle flower
A.van Lomwel: bruinblauwtje
A.van Lomwel: bruinblauwtje op een korenbloem
A.van Lomwel: brown-blue on an unopened cornflower
A.van Lomwel: Bruinblauwtje op een korenbloem
A.van Lomwel: HEIDELIBEL
A.van Lomwel: Icarusblauwtje
A.van Lomwel: Icarus blauwtje op wilde margriet
A.van Lomwel: orange sand eye on a wild daisy
A.van Lomwel: Pairing damselflies
A.van Lomwel: Pairing damselflies in heart shape
A.van Lomwel: Atalanta butterfly on verbena
A.van Lomwel: Monarch butterfly in the butterfly garden berkenhof in kwadendamme
A.van Lomwel: veined white on verbena