longanjiang: Une des Pisses
longanjiang: Dévoluy depuis Ancelle
longanjiang: L’Imbut
longanjiang: Le Styx
longanjiang: Au fond des gorges
longanjiang: Geai des chênes / Garrulus glandarius
longanjiang: Loriot / Oriole oriolus ♀
longanjiang: A tree
longanjiang: Time to go
longanjiang: Libellule
longanjiang: Décollage d’écureuil
longanjiang: Atterrissage crepusculaire / Evening Landing
longanjiang: Héron avec ses petits
longanjiang: Échasse en vol
longanjiang: Avocette élégante
longanjiang: La Neuvache
longanjiang: Vacances d’été / Summer Holidays
longanjiang: Ruisseau des Moulins
longanjiang: Sur la Neuvachette
longanjiang: Grand lac sous Roche Colombe
longanjiang: Linaire des Alpes / Linaria alpina
longanjiang: Lac Rond
longanjiang: Marmotte
longanjiang: Belette / Least weasel / Mustela Nivalis
longanjiang: Salvia Candelaberum
longanjiang: Sous-bois
longanjiang: Lac Saint Pierre
longanjiang: Marmotte des Alpes
longanjiang: Cirque de Morgon
longanjiang: Chouette