Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-藍眼淚, Study 5
Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-藍眼淚, Study 6
Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-藍眼淚, Study 3
Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-藍眼淚, Study 4
Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-藍眼淚, Study 2
Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-藍眼淚, Study 1
Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-南竿夜景
Zale Yu: 2020 龍頭山遊憩區, Study 4
Zale Yu: 2020 龍頭山遊憩區, Study 5
Zale Yu: 2020 龍頭山遊憩區, Study 13
Zale Yu: 前往龍頭山遊憩區的路上, Study 2
Zale Yu: 2020 龍頭山遊憩區, Study 1
Zale Yu: 前往龍頭山遊憩區的路上, Study 1
Zale Yu: 2020 龍頭山遊憩區, Study 6
Zale Yu: 2020 龍頭山遊憩區, Study 7
Zale Yu: 2020 龍頭山遊憩區, Study 8
Zale Yu: 2020 龍頭山遊憩區, Study 9
Zale Yu: 2020 龍頭山遊憩區, Study 10
Zale Yu: 2020 龍頭山遊憩區, Study 11
Zale Yu: 2020 龍頭山遊憩區, Study 12
Zale Yu: 2020 龍頭山遊憩區, Study 3
Zale Yu: 2020 龍頭山遊憩區, Study 2
Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-南竿, Study 29
Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-南竿, Study 28
Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-南竿, Study 12
Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-南竿, Study 13
Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-南竿, Study 14
Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-南竿, Study 15
Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-南竿, Study 16
Zale Yu: 2020 馬祖卡蹓趣-南竿, Study 17