Sammy.Samuel: Agalenatea redii
Sammy.Samuel: Grasshopper nymph
Sammy.Samuel: Amegilla sp.
Sammy.Samuel: Thyreus sp.
Sammy.Samuel: Thyreus sp.
Sammy.Samuel: Alcidodes signatus
Sammy.Samuel: Megachile sp.
Sammy.Samuel: Coccinella transversalis
Sammy.Samuel: Coccinella transversalis
Sammy.Samuel: brentidae
Sammy.Samuel: Hyllus sp.
Sammy.Samuel: Hyllus sp.
Sammy.Samuel: 2020-03-19_02-18-12
Sammy.Samuel: Hyllus sp.
Sammy.Samuel: centrotus cornutus
Sammy.Samuel: ladybug
Sammy.Samuel: ladybug
Sammy.Samuel: thomisus spectabilis
Sammy.Samuel: Pentatomidae
Sammy.Samuel: plexippus paykulli
Sammy.Samuel: Longhorn beetle
Sammy.Samuel: zebra finch
Sammy.Samuel: zebra finch
Sammy.Samuel: Heteroptera sp.
Sammy.Samuel: sunrise; pattimura airport
Sammy.Samuel: sunrise; pattimura airport
Sammy.Samuel: merah putih bridge
Sammy.Samuel: harley; the wheel
Sammy.Samuel: harley muscle
Sammy.Samuel: classic vespa