fredoroiduvelo1970: In the dark
fredoroiduvelo1970: Tache de rougeur
fredoroiduvelo1970: Sombre regard
fredoroiduvelo1970: Jeu d'ombres
fredoroiduvelo1970: Ligne de couture
fredoroiduvelo1970: Vers le haut
fredoroiduvelo1970: P'tit coin d'ombre
fredoroiduvelo1970: Marches à coudre
fredoroiduvelo1970: Lavabo central
fredoroiduvelo1970: haute couture
fredoroiduvelo1970: Embleutée
fredoroiduvelo1970: Premier virage
fredoroiduvelo1970: Carré vert
fredoroiduvelo1970: U retourné
fredoroiduvelo1970: Pente douce
fredoroiduvelo1970: La virgule blanche
fredoroiduvelo1970: Fond d'ombre
fredoroiduvelo1970: Coffre ouvert
fredoroiduvelo1970: Couture lumineuse
fredoroiduvelo1970: Metal Heart
fredoroiduvelo1970: En rondeur
fredoroiduvelo1970: Double visage
fredoroiduvelo1970: Chambre à coudre
fredoroiduvelo1970: Dans l'ombre
fredoroiduvelo1970: Yellow Line
fredoroiduvelo1970: Like a prayer