www.stevenwitteveen.com: Pine Marten high up in a tree - Boommarter
www.stevenwitteveen.com: Male leopard on dead tree - Luipaard (m) op een omgevallen boom
www.stevenwitteveen.com: The Great Spotted Woodpecker - Grote bonte specht
www.stevenwitteveen.com: Fireworks Great Tit - Vuurwerk Koolmees
www.stevenwitteveen.com: Great Tit - Koolmees
www.stevenwitteveen.com: Pine Marten - Boommarter
www.stevenwitteveen.com: Crested Tit - Kuifmees
www.stevenwitteveen.com: Sparrowhawk - Sperwer
www.stevenwitteveen.com: Hippo yawning - South Luangwa Zambia
www.stevenwitteveen.com: The Great Spotted Woodpeckers siblings
www.stevenwitteveen.com: Great tit - Koolmees
www.stevenwitteveen.com: Rain in de forest
www.stevenwitteveen.com: Hippopotamus - Nijlpaard
www.stevenwitteveen.com: Great spotted woodpeckers - Grote Bonte Specht
www.stevenwitteveen.com: Long-Eared Owl
www.stevenwitteveen.com: Short-eared Owl - Velduil
www.stevenwitteveen.com: Long-eared owl - Ransuil
www.stevenwitteveen.com: Long-eared Owl with its fresh kill - Ransuil met prooi
www.stevenwitteveen.com: Pine Marten - Boommarter
www.stevenwitteveen.com: Red-Billed Quelea South Luangwa Zambia
www.stevenwitteveen.com: Female Tawny owl - Bosuil (F)
www.stevenwitteveen.com: Pine Marten - Boommarter
www.stevenwitteveen.com: Lioness in the morning light
www.stevenwitteveen.com: The crawshay's zebras - South Luangwa - Zambia
www.stevenwitteveen.com: Red Squirrel - Rode eekhoorn
www.stevenwitteveen.com: The Goshawk - Havik
www.stevenwitteveen.com: Wilddogs - Xini lagoon - Moremi - Botswana
www.stevenwitteveen.com: Hippo yawning - South Luangwa Zambia