sharmi_diya06: Pahlwans (Wrestlers)
sharmi_diya06: Jodhpur, the blue city
sharmi_diya06: Khuri desert, Rajasthan
sharmi_diya06: Shadow play on a train
sharmi_diya06: Goddess Durga's Immersion