nelesch14: looking up
nelesch14: so many different shades of turquoise
nelesch14: favourite place
nelesch14: Den Haag
nelesch14: end of spring
nelesch14: sunset in Paris
nelesch14: snowdrops
nelesch14: light in the dark
nelesch14: forget about your problems, let´s go dance under the cherryblossoms
nelesch14: spring
nelesch14: Scheepvaartmuseum
nelesch14: new home for a while
nelesch14: Merry Christmas
nelesch14: centred
nelesch14: bright star
nelesch14: golden bokeh
nelesch14: Wandelröschen
nelesch14: hello autumn
nelesch14: little flowers
nelesch14: watching the sunset in Poreč
nelesch14: fading summer
nelesch14: Macro Mondays - Rock
nelesch14: Tryna hold these golden years
nelesch14: Exuse me, what´s the time, please?
nelesch14: lonely
nelesch14: into the sunset
nelesch14: busy
nelesch14: special
nelesch14: summertime
nelesch14: hairy